Стабилизирани свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Стабилизирани свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Карта на стабилизираните свлачища в областите (ниво LAU1), граничещи с Черно море. Картата съдържа информация за броя на стабилизираните свлачища, тяхната площ в дка и съотношението на същите в регулация към общият им брой в проценти.

Стабилизирани свлачища по Българското Черноморско крайбрежие
Потенциални свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Потенциални свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Карта на потенциалните свлачища в областите (ниво LAU1), граничещи с Черно море. Картата съдържа информация за броя на потенциалните свлачища, тяхната площ в дка и съотношението на потенциалните свлачища в регулация към общият им брой в проценти.

Потенциални свлачища по Българското Черноморско крайбрежие
Заплаха от наводнение

Заплаха от наводнение

Зони със заплаха от наводнение, критична инфраструктура в риск, намеса в речните корита.

Заплаха от наводнение
Рибарство и аквакултури

Рибарство и аквакултури

Рибарство и аквакултури

Рибарство и аквакултури
Местоположение и зони за експлоатация на природни ресурси

Местоположение и зони за експлоатация на природни ресурси

Зони с разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ, концесионни площи за добив на природни ресурси, минерални водоизточници.

Местоположение и зони за експлоатация на природни ресурси
Недвижими и подводни културни ценности

Недвижими и подводни културни ценности

Недвижими и подводни културни ценности в Черно море и в зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК, степен на защита, степен на реставрация, социализация, интегрираност. Национални и транснационални културни маршрути.

Недвижими и подводни културни ценности
Разположение на основни урбанистични, транспортни и туристически центрове на територията на Черноморското крайбрежие

Разположение на основни урбанистични, транспортни и туристически центрове на територията на Черноморското крайбрежие

Видове урбанизирани територии според функциите и степента на застрояване в тях, морски курортни селища и комплекси. Довеждаща транспортна инфраструктура – пътища от Републиканската пътна мрежа и ЖП линии, съществуващи и проектни обекти и съоръжения на пристанищна инфраструктура (национални и регионални; яхтени, рибарски), летища и интермодални терминали (съществуващ и в проект)

Разположение на основни урбанистични, транспортни и туристически центрове на територията на Черноморското крайбрежие
Туризъм

Туризъм

Туризъм, туристически маршрути, обекти и съоръжения, туристически пристанища

Туризъм
Базова карта

Базова карта

Oсновни елементи в морското пространство и на сушата.

Базова карта
Екологично състояние

Екологично състояние

Екологично състояние на реките, езерата и морските води, химично състояние на подпочвените води в българският водосборен басейн на Черно море.

Екологично състояние
Зони за военни учения

Зони за военни учения

Зони с постоянни и временни забрани и ограничрения

Зони за военни учения
Морски пространствен план на Република България

Морски пространствен план на Република България

Морски пространствен план на Република България 2021-2035.

Морски пространствен план на Република България
Морски пространствен план на Република България 2021-2035. Зониране на морските пространства

Морски пространствен план на Република България 2021-2035. Зониране на морските пространства

Зониране на морските пространства в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България. Функциите и ползванията са групирани в четири вида зони: Зони със забрана за ползване (Ззп) Зони със специфичен режим на опазване (Зср) Мултифункционални зони (Змф) Зони за бъдещи ползвания (Збп) За всяка от зоните се систематизират режимите, които трябва да бъдат спазвани и правилата на взаимодействие с други функции и дейности. Отчитайки динамичния характер на средата и на документа Морски пространствен план, това зониране също има динамичен характер за отразяване на промени, при изменение на условията на средата, технологиите, националните или секторните приоритети и потребности.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035. Зониране на морските пространства
Биоразнообразие и НЕМ, включително в крайбрежната зона

Биоразнообразие и НЕМ, включително в крайбрежната зона

Полигонови и точкови слоеве на основните елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Биоразнообразие и НЕМ, включително в крайбрежната зона
Tрансгранично морско пространствено планиране България - Румъния

Tрансгранично морско пространствено планиране България - Румъния

Зона за Tрансгранично морско пространствено планиране България - Румъния

Tрансгранично морско пространствено планиране България - Румъния
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство "Черноморски басейн 2014 - 2020".

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество
Крайбрежни рискови зони - абразия, ерозия, свлачища

Крайбрежни рискови зони - абразия, ерозия, свлачища

Скорост на абразия, площи, засегнати от ерозия, скорост на преместване на свлачищата.

Крайбрежни рискови зони - абразия, ерозия, свлачища
Активни свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Активни свлачища по Българското Черноморско крайбрежие

Карта на активните свлачища в областите (ниво LAU1), граничещи с Черно море. Картата съдържа информация за броя на активните свлачища, тяхната площ в дка и съотношението на активните свлачища в регулация към общият им брой в проценти.

Активни свлачища по Българското Черноморско крайбрежие