Зони по НАТУРА 2000, резервати, защитени местности, природни паркове и забележителности, рибарски и орнитологично важни места.